środa, 08 grudzień 2021 16:51

Separacja a rozwód – różnice

kancelaria w Rzeszowie kancelaria w Rzeszowie pixabay

Osoby pozostające w związkach małżeńskich, w których od dłuższego czasu nie układa się tak jak na początku znajomości, stają przed dylematem, którą instytucję wybrać – separację czy rozwód? Ważne jest wybranie najlepszego rozwiązania, adekwatnego do sytuacji, w której aktualnie się znajdują.

Separacja a rozwód

Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, gdy nastąpi pomiędzy małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. W judykaturze i orzecznictwie przyjmuje się, że zupełny rozkład pożycia następuje w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zerwania wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych czy też gospodarczych

Natomiast w przypadku orzeczenia separacji, której głównym celem jest odbudowanie prawidłowych relacji pomiędzy małżonkami wystarczające będzie udowodnienie, że rozkład pożycia ma charakter zupełny, bez konieczności dodatkowego wykazywania spełnienia przesłanki trwałości rozkładu pożycia. Rozwód wiąże się więc z przeprowadzeniem bardziej rozbudowanego postępowania dowodowego, a  w konsekwencji jest postępowaniem dłuższym i trudniejszym w przeciwieństwie do postępowania w sprawie o separację. Separacja zasądzona zostanie w momencie, gdy sąd będzie widział szansę na odbudowanie relacji i uratowanie małżeństwa. 

Zarówno pozew o rozwód, jak i pozew o separację powinien zostać sporządzony przez profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże również w poprowadzeniu sprawy przed sądem, np. adwokat w Rzeszowie. Jest to duże wsparcie, bowiem rozwód wiąże się z silnymi emocjami. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://jakubowskazawada.com/rozwod/

Wspólność majątkowa i dziedziczenie 

Jednym z  istotniejszych  skutków orzeczenia separacji jest zniesienie z mocy samego prawa między małżonkami ustroju wspólności majątkowej, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że każdy z małżonków dysponuje własnym, oddzielnym majątkiem. W przeciwieństwie do rozwodu na zgodny wniosek małżonków sąd może utrzymać w mocy wspólność majątkową pomiędzy małżonkami. Jeśli chodzi o kwestię dziedziczenia, to również na mocy samego prawa małżonkowie będący w stosunku separacji nie dziedziczą po sobie, chyba że małżonek został powołany do dziedziczenia w testamencie. 

Trwałość rozwodu a separacja 

W przypadku uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżeństwo przestaje istnieć, natomiast w przypadku orzeczenia separacji – małżeństwo istnieje nadal i nie ma możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego. Ponadto małżonkowie mogą na zgodny wniosek żądać zniesienia separacji w każdym czasie. 

Wzajemna pomoc 

Małżonkowie pozostający w separacji muszą pamiętać o ciążących na nich wzajemnych obowiązkach, a mianowicie są obowiązani do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności.  Ponadto zobowiązani są do wzajemnego szacunku.

Alimenty, wspólne mieszkanie 

Zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu sąd orzeka w kwestii dotyczącej alimentów na dzieci, a w razie konieczności – na drugiego małżonka, jak również o kontaktach z dziećmi oraz sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Więcej informacji na temat alimentów oraz władzy rodzicielskiej w obu przypadkach udzieli zapewne Kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym, np. Kancelaria w Rzeszowie (https://jakubowskazawada.com/).

Zmiana nazwiska 

Uzyskanie prawomocnego wyroku rozwodowego daje małżonkowi możliwość zmiany nazwiska na to sprzed ślubu – poprzez złożenie stosowanego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie). W przypadku separacji przepisy nie dają możliwości zmiany nazwiska.

Koszty – opłata sądowa 

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego jest opłatą stałą i wynosi  600 zł – wnosimy ją bezpośrednio na rachunek bankowy sądu, do którego składamy pozew. W przypadku zgodnego wniosku stron o orzeczenie separacji, opłata jest o wiele niższa i wynosi 100 zł (chyba że są małoletnie dzieci to opłata jest analogiczna jak w przypadku pozwu o rozwód i wynosi 600 zł).